Vastuullisuus ja ympäristö

KK-Palokonsultti Oy tähtää asiakkaidensa toimeksiannoissa laadukkaisiin, turvallisiin ja ympäristönäkökohdat huomioiviin ratkaisuihin, jotka ovat käyttäjälleen tehokkaita ja taloudellisia. Tavoitteenamme ovat pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet, joiden perustana on asiakkaiden tyytyväisyys työmme tuloksiin ja palvelutoimintamme laatuun. 

KK-Palokonsultti Oy tarjoaa rakennusten, rakennelmien ja kulkuvälineiden palotekniseen suunnitteluun ja suojaukseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Sitodumme asiakkaille antamiemme lupausten ja toimintaamme kohdistuvien velvoitteiden täyttämiseen laatu- ja ympäristöpolitiikkamme mukaisesti.

LAATU- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKAMME

Olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan ja tuottamaan pitkäaikaista taloudellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Otamme ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassamme ja kannamme näin oman vastuumme yhteisen ympäristömme ja luontomme suojelusta tuleville sukupolville. Uskomme kestävän kehityksen olevan oman elinaikamme suurin innovaatiomahdollisuus.

Omalle toiminnallemme asettamiemme tasovaatimusten saavuttamiseksi käytämme ISO 9001- ja 14001-standardien mukaisia sertifioituja toimintajärjestelmiä. Jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen olemme sitoutuneet toimintajärjestelmämme jatkuvaan kehittämiseen.

Suunnittelutyömme tavoitteet

Suunnitteluprojektiemme tavoitteena on korkeatasoinen palotekninen suunnittelu, jolla saavutetaan kaikki mahdolliset hyvän suunnittelun mukanaan tuomat edut. Suunnittelutyömme lähtökohtina ovat ehdoton paloturvallisuus, kustannusten leikkaaminen, ympäristön säästäminen ja rakennuksen hiilijalanjäljen pienentäminen.

Rakennusmateriaalien osuus rakennuksen hiilidioksidipäästöistä on merkittävä ja  niiden suhteellinen merkitys kasvaa rakennusten energiatehokkuuden parantuessa. Pääosa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden aiheuttamista päästöistä syntyy niiden valmistusvaiheessa.

Ympäristönsuojelun osalta pyrimme siten ensisijaisesti ratkaisuihin, joiden avulla saavutetaan mahdollisuus vähäisempään materiaalien käyttöön ja alhaisempaan käytönaikaiseen energiankulutukseen. Näin vaikutamme rakennuksen hiilijalanjälkeen koko sen elinkaaren ajalla.

Toimenpiteet suunnittelutyössämme

Kehitämme ja hiomme tavoitteitamme tukevia toimintatapoja jatkuvasti paremmiksi. Käymme tarkasti läpi jokaisen toimeksiannon ja etsimme projekteista kohteet, joissa voidaan vähentää työn ja rakennusmateriaalien määrää turvallisuudesta tinkimättä. Suunnittelutyössä suosimme kohdekohtaista toiminnallista palomitoitusta, jolla voidaan varhaisessa suunnitteluvaiheessa toteutettuna saavuttaa tuntuvat kustannussäästöt. 

Kohdekohtaisella palomitoituksella on esimerkiksi voitu merkittävästi vähentää kantavissa rakenteissa käytettävän teräksen määrää ja teräsrakenteiden palonsuojauksessa käytettäviä maaleja. Maalien ja kemikaalien vähentämisellä rajoitetaan myös mahdollisen tulipalon haittavaikutuksia ympäristölle.

Pyrimme myös luomaan uusia innovatiivisia suunnitteluratkaisuja, joita muutkin suunnittelijat voivat omaksua käyttöönsä. Näin vaikutamme omalta osaltamme rakentamisen tulevaisuuteen.

Tavoitteemme omassa toiminnassamme

Pyrimme omassa toiminnassamme tarkoituksenmukaiseen ympäristöasioiden hallintaan toimintojemme, tuotteidemme ja palveluidemme luonteeseen, laajuuteen ja ympäristövaikutuksiin nähden.

Yrityksemme ympäristötavoitteena on hiilinegatiivisuus. Vaikka uudisrakennusten hiilijalanjälkeä ei vielä yleisesti arvioidakaan, uskomme, että hyvällä suunnittelutyöllä saavuttamamme säästöt rakennusprojekteissa kompensoivat oman hiilijalanjälkemme kokonaan jo nyt.

Toimenpiteet omassa toiminnassamme

Aivotyötä tekevänä suunnittelutoimistona oma hiilijalanjälkemme ja vaikutuksemme ympäristöön on jo lähtökohtaisesti suhteellisen pieni. Meillä ei ole omaa tuotantoa eikä tuotteiden välitystä, joten logistisia materiaalivirtojakaan ei ole. Toiminnassamme ei juuri käytetä kemikaaleja. Käyttämämme kemikaalit liittyvät lähinnä siivoukseen. Kierrätämme jätteemme kiinteistöyhtiön tarjoamiin lajittelu- ja keräysjärjestelmiin.

Tilojemme lämmönkulutus on optimoitu käyttöasteen mukaan. Suosimme uusiutuvaa energiaa. Paljon sähköä kuluttavassa simulointilaskennassa käytämme lisäkapasiteettina pilvipalvelualustaa, joka hyödyntää laskennassa syntyvän hukkalämmön kiinteistöjen lämmitykseen. Koska lämpö muodostuu jo kertaalleen käytetyn energian sivutuotteena, se katsotaan hiilidioksidivapaaksi. 

Suosimme etätyötä, johon on annettu mahdollisuus kaikille halukkaille. Tällä vähennämme turhaa matkustamista. Toimistomme sijainnissakin on otettu huomioon, että ihmisten on helppo saapua töihin ja välimatkat ovat mahdollisimman lyhyitä. Otamme huomioon myös omien ajoneuvojemme kulutuksen ja päästöt. Kaikki käytössämme olevat autot ovat vähäpäästöisiä, ja autokantamme päivittyessä tulemme siirtymään täyssähköautoihin.

KK-Palokonsultti Oy työnantajana

Asiantuntijaorganisaationa menestyksemme perustuu henkilöstömme osaamiseen ja viihtymiseen tehtävissämme. Pyrimme olemaan vastuullinen, avoin ja luotettava työnantaja. Tavoitteenamme on, että meillä on kiva olla töissä.

Huolehdimme myös siitä, että henkilökuntamme on osaavaa ja hyvin koulutettua erilaisiin paloalan tehtäviin. Jatkuva oppiminen ja kehittyminen sekä yksilö- että organisaatiotasolla on siten meille ensiarvoisen tärkeää, ja myös tähän haluamme panostaa ja sitoutua.

ISO 14001 ympäristösertifikaatti

ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisarjan päästandardi. Standardi on laajasti käytössä ympäristöasioiden hallinnan perustana. Sen ensimmäinen versio julkaistiin 1996, ja se on kasvanut maailman toiseksi suosituimmaksi hallintajärjestelmäksi heti ISO 9000-standardisarjan jälkeen.

ISO 14001 sisältää peruselementit ympäristöjohtamisjärjestelmälle. Sitä voidaan soveltaa mihin tahansa organisaatioon sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Vastuullisella ympäristöjärjestelmällä saavutetaan useita liiketoiminnallisia hyötyjä, kuten muun muassa parannetaan kustannustehokkuutta ja edistetään henkilöstön ympäristötietoisuutta.

Standardi vaatii organisaatiota määrittämään ympäristöpäämääränsä ja -tavoitteensa, sekä johtamisjärjestelmän, jolla tavoitteet saavutetaan. Standardin päävaatimuksiin kuuluvat ympäristöpolitiikka, suunnittelu, järjestelmän toteuttaminen ja toiminnot, tarkastukset ja korjaavat toimenpiteet sekä johdon katselmus. Standardi vaatii, että organisaatio sitoutuu vaatimuksiin prosesseissaan, menettelyohjeissaan ja toiminnoissaan. ISO 14001-standardiin liittyviä sertifikaatteja myöntävät akkreditoidut sertifiointialan yritykset.

Lisätietoja: ISO 14000 Ympäristöjohtamisen standardisarja (SFS)