Taulukkomitoitus

Rakennus on suunniteltava ja toteutettava siten, että se täyttää käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siihen kohdistuvat olennaiset tekniset paloturvallisuusvaatimukset. Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava ja rakennuksen kantavien rakenteiden on kestettävä palon sattuessa vaaditun vähimmäisajan, jotta turvallinen poistuminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saaminen on mahdollista. 

Paloturvallisuussuunnittelu perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, joka mahdollistaa suunnittelun luokka- ja lukuarvojen mukaan (taulukkomitoitus) tai oletettuun palonkehitykseen perustuen (toiminnallinen mitoitus). Asetus 848/2017 tuli voimaan 1.1.2018, ja sitä täydentävä muutosasetus 927/2020 tammikuun 1. päivänä 2021.

Taulukkomitoitus perustuu rakennusten käyttötarkoituksen mukaiseen jaotteluun ja ennalta määritettyihin palokuormaryhmiin, sekä rakennusosien palo-ominaisuuksien testaukseen ja luokitukseen eurooppalaisten EN-standardien mukaisesti. Rakennuksille, rakennusosille ja rakennustarvikkeille on luotu omat paloluokitusjärjestelmät, jotka ovat yhteisiä EU:n jäsenvaltioissa.

Taulukkomitoitusta käytettäessä rakennuksen katsotaan täyttävän olennaiset tekniset paloturvallisuusvaatimukset, kun se täyttää asetuksessa annetut luokka- ja lukuarvot. Tämä tarkoittaa, että taulukkomitoitus johtaa ennalta määritettyyn paloturvallisuuden tasoon, joka katsotaan kansallisesti riittäväksi.

Taulukkomitoituksella palorasitus huomioidaan standardin EN 1363-1 mukaisen standardipalokäyrän mukaisesti. Standardipalossa palokuorma ei paloaikana pala loppuun, vaan palon lämpötila nousee koko paloajan. Oikeassa tulipalossa palorasitus, etenkin automaattisella sammutuslaitteistolla varustetuissa rakennuksissa, jää usein selvästi pienemmäksi, sillä palo saattaa palokuorman loppuessa hiipua huomattavasti rakennusosilta vaadittua palonkestävyysaikaa aikaisemmin. Tästä syystä taulukkomitoitus johtaa usein paloturvallisuustason ylimitoitukseen kohteen todellista paloturvallisuustasoa parantamatta.

Taulukkomitoituksen edut ja rajoitukset

Edut:

Rajoitukset:

Edut

 • suunnittelu nopeaa ja edullista tavanomaisissa ja vaativissa kohteissa,
  kun ei ole tarvetta poiketa luokista ja lukuarvoista
 • useita päteviä paloturvallisuussuunnittelijoita saatavilla
 • viranomainen voi perustelluista syistä hyväksyä pienet poikkeamat luokista ja lukuarvoista.

Rajoitukset

 • ei mahdollisuuksia kustannussäästöihin eikä hiilijalanjäljen pienentämiseen
 • kalliimmat rakenteelliset ja palotekniset ratkaisut kuin toiminnallisella mitoituksella määritettynä
 • voi rajoittaa rakennuksen arkkitehtonista suunnittelua ja rakennuksen käyttöä
 • ei huomioi kohteen todellisia palokuormia eikä muita yksilöllisiä erityispiirteitä
 • ei sovellu innovatiivisiin rakenneratkaisuihin
 • soveltuu vain rajoitetusti poikkeuksellisen vaativiin kohteisiin, joissa merkittävästi poiketaan luokista ja lukuarvoista.

Taulukkomitoitusta koskeviin kysymyksiin löydät vastauksia Usein kysyttyä -verkkosivulta.

Kun halutaan rakentaa kustannustehokkaasti ja säästää rakennuskustannuksissa sekä pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä, on hyvä keskustella paloturvallisuussuunnittelijan kanssa toiminnallisen palomitoituksen hyödyntämisestä kohteessa. Lue lisää linkeistä:

Taulukkomitoitus voi hinnaltaan edullisena ja nopeana olla perusteltua yksinkertaisissa peruskohteissa kuten tavanomaisissa asuinrakennuksissa. Toiminnallisella palomitoituksella on kuitenkin järkevämpää tarkastella esimerkiksi automaattisella sammutuslaitteistolla varustettuja asuinrakennuksia – etenkin jos halutaan vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin ja rakennuksen hiilijalanjälkeen. Automaattisella sammutuslaitteistolla varustetussa isossa rakennuskohteessa toiminnallisella palomitoituksella saavutetut kustannussäästöt voivat olla jopa miljoonaluokkaa.

On myös hyvä huomioida, että usein monissa hallirakennuksissa toiminnallisella palomitoituksella saadaan isot kustannussäästöt myös ilman automaattista sammutuslaitteistoa.