Taulukkomitoitus

Rakennus on suunniteltava ja toteutettava siten, että se täyttää käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siihen kohdistuvat olennaiset tekniset paloturvallisuusvaatimukset. Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava ja rakennuksen kantavien rakenteiden on kestettävä palon sattuessa vaaditun vähimmäisajan, jotta turvallinen poistuminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saaminen on mahdollista. 

Paloturvallisuussuunnittelu perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, joka mahdollistaa suunnittelun luokka- ja lukuarvojen mukaan (taulukkomitoitus) tai oletettuun palonkehitykseen perustuen (toiminnallinen mitoitus). Asetus 848/2017 tuli voimaan 1.1.2018, ja sitä täydentävä muutosasetus 927/2020 tammikuun 1. päivänä 2021.

Taulukkomitoitus perustuu rakennusten käyttötarkoituksen mukaiseen jaotteluun ja ennalta määritettyihin palokuormaryhmiin, sekä rakennusosien palo-ominaisuuksien testaukseen ja luokitukseen eurooppalaisten EN-standardien mukaisesti. Rakennuksille, rakennusosille ja rakennustarvikkeille on luotu omat paloluokitusjärjestelmät, jotka ovat yhteisiä EU:n jäsenvaltioissa.

Taulukkomitoitusta käytettäessä rakennuksen katsotaan täyttävän olennaiset tekniset paloturvallisuusvaatimukset, kun se täyttää asetuksessa annetut luokka- ja lukuarvot. Tämä tarkoittaa, että taulukkomitoitus johtaa ennalta määritettyyn paloturvallisuuden tasoon, joka katsotaan kansallisesti riittäväksi.

Taulukkomitoituksella palorasitus huomioidaan standardin EN 1363-1 mukaisen standardipalokäyrän mukaisesti. Standardipalossa palokuorma ei paloaikana pala loppuun, vaan palon lämpötila nousee koko paloajan. Oikeassa tulipalossa palorasitus, etenkin automaattisella sammutuslaitteistolla varustetuissa rakennuksissa, jää usein selvästi pienemmäksi, sillä palo saattaa palokuorman loppuessa hiipua huomattavasti rakennusosilta vaadittua palonkestävyysaikaa aikaisemmin. Tästä syystä taulukkomitoitus johtaa usein paloturvallisuustason ylimitoitukseen kohteen todellista paloturvallisuustasoa parantamatta.

Taulukkomitoituksen edut ja rajoitukset

Edut:

Rajoitukset:

Edut:

 • suunnittelu nopeaa ja edullista tavanomaisissa ja vaativissa kohteissa,
  kun ei ole tarvetta poiketa luokista ja lukuarvoista
 • useita päteviä paloturvallisuussuunnittelijoita saatavilla
 • viranomainen voi perustelluista syistä hyväksyä pienet poikkeamat luokista ja lukuarvoista.

Rajoitukset:

 • ei mahdollisuuksia kustannussäästöihin eikä hiilijalanjäljen pienentämiseen
 • kalliimmat rakenteelliset ja palotekniset ratkaisut kuin toiminnallisella mitoituksella määritettynä
 • voi rajoittaa rakennuksen arkkitehtonista suunnittelua ja rakennuksen käyttöä
 • ei huomioi kohteen todellisia palokuormia eikä muita yksilöllisiä erityispiirteitä
 • ei sovellu innovatiivisiin rakenneratkaisuihin
 • soveltuu vain rajoitetusti poikkeuksellisen vaativiin kohteisiin, joissa merkittävästi poiketaan luokista ja lukuarvoista.

Vaihtoehdoksi toiminnallinen palomitoitus

Taulukkomitoitus voi hinnaltaan edullisena ja nopeana olla perusteltua yksinkertaisissa peruskohteissa kuten tavanomaisissa asuinrakennuksissa. Kun taulukkomitoitus ei oikein riitä tai sovellu kohteeseen, suunnitteluun voidaan käyttää oletettuun palonkehitykseen perustuvaa toiminnallista palomitoitusta. Esimerkiksi automaattisilla sammutuslaitteistoilla varustettuja asuinrakennuksia on jo järkevämpää tarkastella toiminnallisella palomitoituksella – etenkin jos halutaan vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin ja rakennuksen hiilijalanjälkeen. Mikä parasta, toiminnallisesti palomitoitettu kohde osoittautuu usein asetuksen vaatimustasoa turvallisemmaksi, ja toiminnallinen mitoitus voi loppujen lopuksi olla taulukkomitoitusta edullisempaakin.

Toiminnallisella palomitoituksella saavutettavat kustannussäästöt voivat olla merkittäviä. Automaattisilla sammutuslaitteistoilla varustetuissa isoissa rakennuskohteissa ne saattavat olla jopa miljoonaluokkaa. On myös hyvä huomioida, että monissa hallirakennuksissa voidaan rakenneteräksen määrää ja palosuojausta toiminnallisen palomitoituksen avulla vähentämällä saavuttaa isoja kustannussäästöjä ilman automaattisia sammutuslaitteistojakin.

Lisää aiheesta

Kun halutaan rakentaa kustannustehokkaasti, säästää rakennuskustannuksissa ja pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä, on hyvä keskustella paloturvallisuussuunnittelijan kanssa toiminnallisen palomitoituksen hyödyntämisestä. Lue lisää:

Vastauksia taulukkomitoitusta koskeviin kysymyksiin ja selitykset moniin termeihin löydät usein kysytyistä kysymyksistä.