Toiminnallinen palomitoitus

Oletettuun palonkehitykseen perustuvaa toiminnallista palomitoitusta käytetään, kun taulukkomitoitus ei riitä tai ei sovellu kohteeseen. Toiminnallista palomitoitusta käytetään myös vaihtoehtoisena menetelmänä, kun haetaan kustannussäästöjä tai pyritään varmistamaan vaativien tai poikkeuksellisen vaativien kohteiden paloturvallisuus (havainnekuva: Katajanokan laituri, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy). 

Toiminnallinen palomitoitus mahdollistaa tuntuvat kustannussäästöt paloturvallisuuden tasosta tinkimättä, kun esimerkiksi kantavien ja osastoivien rakenteiden vaatimukset ja suurimmat sallitut palo-osastokoot määritetään palo- ja poistumissimulointien perusteella. KK-Palokonsultti Oy on toiminnallisessa palomitoituksessa Suomen johtava palotekninen suunnittelutoimisto. Kokeneet suunnittelijamme osaavat huomioida kohteiden erityispiirteet innovatiivisesti ja tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Pelkkään taulukkomitoitukseen perustuva paloturvallisuussuunnittelu saattaa johtaa ylimitoitettuun paloturvallisuustasoon. Taulukkomitoituksesta poiketen toiminnallinen palomitoitus ottaa huomioon rakennuksen suunnitellun käyttöiän aikana todennäköisesti esiintyvät palotilanteet ja niistä aiheutuvat palokuormat ja palokuormien todelliset sijainnit. Toiminnallisessa palosuunnittelussa huomioidaan myös kohteeseen valitut paloturvallisuutta parantavat järjestelmät, kuten automaattiset paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot.

KK-Palokonsultti Oy tarjoaa kohdekohtaista paloturvallisuussuunnittelua niin taulukkomitoituksena kuin toiminnallisena palomitoituksenakin. Toiminnallinen palomitoitus on erikoisosaamisalueemme. Toiminnallinen mitoitus on aina poikkeuksellisen vaativan tason paloturvallisuussuunnittelua. Se edellyttää FISE poikkeuksellisen vaativa -tason taidot omaavaa suunnittelijaa, jolla on riittävä kokemus ja osaaminen toiminnallisen palomitoituksen menetelmistä.

Toiminnallisen palomitoituksen edut ja rajoitukset

Edut:

Rajoitukset:

Edut

 • toiminnallinen palomitoitus luo mahdollisuuksia innovatiivisten rakennuskohteiden toteutukselle, suurten palo-osastojen muodostamiselle ja erikoisratkaisujen toteutukselle vaativissa rakennuskohteissa
 • toiminnallisella palomitoituksella voidaan saavuttaa reiluja kustannussäästöjä rakennus- ja materiaalikustannuksissa
 • kun rakennus- ja materiaalikustannukset pienenevät, rakennuksen hiilijalanjälkikin pienenee
 • toiminnallisessa palomitoituksessa voidaan huomioida pelastuslaitoksen toimintavalmius
 • toiminnallisen palomitoituksen lopputuloksena rakennuksen kokonaispaloturvallisuus vastaa vähintään taulukkomitoituksen mukaista paloturvallisuustasoa; usein paloturvallisuustaso on sitä parempi.

Rajoitukset

 • vie ajallisesti hieman enemmän aikaa kuin taulukkomitoitus
 • vaatii viranomaishyväksynnän saamiseksi viranomaiselta enemmän asiantuntemusta tai kolmannen osapuolen lausunnon
 • vaatii FISE poikkeuksellisen vaativa -tason suunnittelijan pätevyyden.

Optimoimalla rakennusmateriaalien ja -tuotteiden käyttöä toiminnallisen palomitoituksen avulla voidaan saavuttaa tuntuvia kustannussäästöjä ja vaikuttaa samalla rakennuksen hiilijalanjälkeen huomattavalla tasolla. Jos suunnittelulla pystytään esimerkiksi vähentämään kantavissa teräsrakenteissa käytetyn rakenneteräksen määrää ja palosuojauksen tarvetta, kustannussäästöt voivat olla merkittäviä. Toiminnallinen palomitoitus maksaa usein itsensä moninkertaisesti takaisin ja samalla varmistaa, että kohteen paloturvallisuustaso on mitoitettu oikealle tasolle.

Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu tulee lähitulevaisuudessa myös merkittävästi edesauttamaan hiilineutraalia rakentamista. Kansalliset hiilijalanjäljen määrityksen säädökset valmistuvat vuoteen 2025 mennessä, jolloin hiilijalanjäljen huomioiminen rakentamisen ohjauksessa tulee pakolliseksi.

TOIMINNALLISEN PALOMITOITUKSEN SOVELLUSKOHTEET

Toiminnallinen palosuunnittelu luo mahdollisuuksia innovatiivisten rakennuskohteiden toteutukselle, suurten palo-osastojen muodostamiselle ja erikoisratkaisujen toteutukselle kaikenlaisissa rakennuskohteissa. Toiminnallisen palomitoituksen kohteet vaihtelevat yksittäisistä rakennustarvikkeista laajoihin kokonaisuuksiin. Toiminnallisen palomitoituksen sovelluskohteita ovat muun muassa:

 • palo-osastojen koon turvallinen kasvattaminen
 • henkilömäärän ja kerrosluvun turvallinen kasvattaminen
 • poistumisjärjestelyjen mitoitus
 • automaattisen sammutusjärjestelmän vaikutuksen tarkastelu
 • kantavien rakenteiden toteutus ilman palosuojausta
 • palomuurin korvaaminen kevyemmällä rakenteella
 • taulukkomitoituksen rajoituksista poikkeavien puurunkoisten rakennusten paloturvallisuuden suunnittelu
 • osastoivien lasirakenteiden toteuttaminen paloluokittelemattomina
 • tietyn rakennustarvikkeen palo-ominaisuuksien ja niiden vaikutuksen tarkastelu
 • savunhallinnan tarkastelu, suuret savulohkot
 • kaapelireittien, kaapelointien ja eristeiden paloturvallisuuden tarkastelu
 • pelastushenkilöstön toimintaedellytysten varmistaminen.

Toiminnallisen palomitoituksen mahdollisuudet ovat nähtävissä jo hankesuunnitteluvaiheessa. Suurin osa toiminnallisesta palomitoituksesta tehdään rakennuslupavaiheessa, mutta projektin edetessä ja rakenteellisten ratkaisujen täsmentyessä toiminnallisella mitoituksella ratkaistavissa olevia yksityiskohtia tulee yleensä vielä lisää.

TOIMINNALLISEN PALOMITOITUKSEN MENETELMÄT

Toiminnallisen palomitoituksen menetelminä käytämme yleisimmin palo- ja poistumissimulointia tai muuta laskennallista tarkastelua, sekä riskianalyysejä. Yksinkertaisimmillaan toiminnallinen palomitoitus voi tarkoittaa sanallista turvallisuustasoon perustuvaa tarkastelua tai vertailuperiaatetta, jossa kohdetta verrataan taulukkomitoituksen turvallisuustasoon.

Simulaatioiden avulla tarkastellaan muun muassa rakenteiden palonkestoa, savunpoiston toimintaa, sammutusjärjestelmien toimivuutta ja tilassa palon aikana vallitsevia olosuhteita. Kun palosimulointiin yhdistetään poistumissimulointi, myös rakennuksen poistumisturvallisuus saadaan varmistettua. Kohteen kokonaisturvallisuustaso, vaadittavat palotekniset järjestelmät ja simuloinneissa käytettävät mitoituspalot pohjautuvat kansallisiin tilastoihin ja todennäköisyyspohjaiseen paloriskianalyysiin.

Toiminnallisella palomitoituksella voidaan tutkia myös muita paloturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten sammutteiden soveltuvuutta erikoiskemikaalien tai reaktiivisten aineiden palonsammutukseen, lämpösäteilyn leviämistä kohteessa, ja palon leviämistä erilaisilla pinnoilla, onteloissa ja julkisivuissa. Voimme seurata myös rakenteiden lämpötilojen kehitystä ja arvioida näin esimerkiksi vaikkapa palolasirakenteiden palonkestävyyden.