Toiminnallinen palomitoitus

Toiminnallinen palomitoitus ottaa huomioon rakennuksen suunnitellun käyttöiän aikana todennäköisesti esiintyvät palotilanteet ja niistä aiheutuvat palokuormat ja palokuormien todelliset sijainnit. Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu takaa vaatimusten mukaisen, tai jopa vaatimuksia paremman paloturvallisuustason. 

Paloturvallisuussuunnittelu perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017, joka mahdollistaa suunnittelun luokka- ja lukuarvojen mukaan (taulukkomitoitus) tai oletettuun palonkehitykseen perustuen (toiminnallinen mitoitus). Asetus 848/2017 tuli voimaan 1.1.2018, ja sitä täydentävä muutosasetus 927/2020 tammikuun 1. päivänä 2021.

Taulukoiden mukaan tehtävä palomitoitus johtaa ennalta määritettyyn paloturvallisuuden tasoon, joka katsotaan kansallisesti riittäväksi. Taulukkomitoitus perustuu rakennusten käyttötarkoituksen mukaiseen jaotteluun ja ennalta määritettyihin palokuormaryhmiin, sekä rakennusosien palo-ominaisuuksien testaukseen ja luokitukseen eurooppalaisten EN-standardien mukaisesti. Taulukkomitoituksella palorasitus huomioidaan yleisen palotehokäyrän, eli niin sanotun standardipalon mukaisesti. Todellinen palorasitus jää usein selvästi pienemmäksi.

Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu

Toiminnallinen palomitoitus ottaa huomioon rakennuksen suunnitellun käyttöiän aikana todennäköisesti esiintyvät palotilanteet ja niistä aiheutuvat palokuormat ja palokuormien todelliset sijainnit. Lisäksi toiminnallisessa palosuunnittelussa huomioidaan kohteeseen valitut paloturvallisuutta parantavat järjestelmät, kuten automaattiset paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot. Toiminnallinen mitoitus tarkoittaa aina poikkeuksellisen vaativan tason paloturvallisuussuunnittelua, josta toimistollamme vastaavat riittävän pätevät ja kokeneet suunnittelijat.

KK-Palokonsultti Oy tarjoaa kohdekohtaista paloturvallisuussuunnittelua niin taulukkomitoituksena kuin toiminnallisena palomitoituksenakin. Toiminnallinen palomitoitus on erikoisosaamisalueemme, jossa olemme Suomen johtava palotekninen suunnittelutoimisto. Kokeneet suunnittelijamme osaavat ottaa kohteiden erityispiirteet huomioon innovatiivisesti ja tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Toiminnallisen palomitoituksen edut

Check

Toiminnallinen palosuunnittelu luo mahdollisuuksia innovatiivisten rakennuskohteiden toteutukselle, suurten palo-osastojen muodostamiselle ja erikoisratkaisujen toteutukselle vaativissa rakennuskohteissa.

Check

Toiminnallisella palomitoituksella voidaan saavuttaa reiluja kustannussäästöjä rakennus- ja materiaalikustannuksissa.

Check

Kun rakennus- ja materiaalikustannukset pienenevät, rakennuksen hiilijalanjälkikin pienenee. 

Check

Toiminnallisessa palomitoituksessa voidaan huomioida pelastuslaitoksen toimintavalmius.

Check

Toiminnallisen palomitoituksen lopputuloksena rakennuksen kokonaispaloturvallisuus vastaa vähintään taulukkomitoituksen mukaista paloturvallisuustasoa. Usein paloturvallisuustaso on sitä parempi.

TOIMINNALLISEN PALOMITOITUKSEN MENETELMÄT

Toiminnallisen palomitoituksen menetelminä käytämme yleisimmin palo- ja poistumissimulointia, sekä riskianalyysejä. Simulaatioiden avulla tarkastellaan muun muassa rakenteiden palonkestoa, savunpoiston toimintaa, sammutusjärjestelmien toimivuutta ja tilassa palon aikana vallitsevia olosuhteita. Kun tähän yhdistetään poistumissimulointi, myös rakennuksen poistumisturvallisuus saadaan varmistettua. Kohteen kokonaisturvallisuustaso, vaadittavat palotekniset järjestelmät ja simuloinneissa käytettävät mitoituspalot pohjautuvat kansallisiin tilastoihin ja todennäköisyyspohjaiseen paloriskianalyysiin.

Toiminnallisella palomitoituksella voidaan tutkia myös muita paloturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten sammutteiden soveltuvuutta erikoiskemikaalien tai reaktiivisten aineiden palonsammutukseen, lämpösäteilyn leviämistä kohteessa, ja palon leviämistä erilaisilla pinnoilla, onteloissa ja julkisivuissa. Voimme seurata myös rakenteiden lämpötilojen kehitystä ja arvioida näin esimerkiksi vaikkapa palolasirakenteiden palonkestävyyden.