Palonsyynselvitys

Palonsyyn selvittäminen palosimulointeineen ja lausuntoineen kuuluu palvelutarjontaamme. Selvitämme myös erityisen vaativiin kohteisiin liittyvien tulipalojen syyt sekä vahinkokohteen rakenteellisen paloturvallisuuden määräysperustan ja käytännön toteutuksen. Asiantuntijamme ovat menestyksellisesti selvittäneet lukuisia hankalia palotapauksia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 

Useimmissa tulipaloissa syttymisen syy selviää nopeasti. Tarkempaa selvitystyötä tarvitaan, jos syttymisen syy jää epäselväksi, tai halutaan tietää, miksi palo pääsi leviämään. Toimeksiantomme tulevat yleensä vakuutusyhtiöiltä tai kiinteistöjen omistajilta. Selvitämme esimerkiksi tulipaloja, joissa omistajaa epäillään rakennuksen polttamisesta tahallaan tai huolimattomuuttaan. Usein kysymyksessä on myös korvausvastuun jakautuminen, jos on syytä epäillä, että rakennustyöt on tehty määräysten vastaisesti tai paloturvallisuuteen liittyvää ylläpitoa on laiminlyöty. Äärimmäisissä tapauksissa rakennus on suunniteltu tai rakennettu niin virheellisesti, että vakuutusyhtiö on vapautunut korvausvelvollisuudesta kokonaan.

Palonsyyn selvittäminen – mitä ja miten tutkimme?

Pääasialliset tehtävämme tulipalojen syiden selvityksissä ovat palon syttymiseen ja sen etenemiseen johtaneiden syiden selvittäminen, rakennusajankohdan määräyksien ja asetusten mukaisten rakenneratkaisujen ja rakentamisen aikaisten virheiden tarkastelu, sekä rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon liittyvien laiminlyöntien ja puutteiden tutkiminen.

Asiantuntijamme eivät mene palopaikalle ensimmäisten joukossa, koska useimmiten jokin muu taho selvittää palon varsinaisen syyn. Jos tapauksessa on syytä epäillä rikosta, palonsyyn tutkinta on aina viranomaisten tehtävä. Yleensä tulipalon syttymisen syy on selvä tai selviää nopeasti, mutta ei aina. Joskus syttymissyystä on useampiakin näkemyksiä. Jos palon syy jää epäselväksi tai mahdollisia syitä on useampia ja ne ovat kiistanalaisia, saatetaan tarvita palonsyynselvityksen asiantuntijoita.

Satu Holopainen ja Teemu Karhula palopaikalla selvittämässä palon kulkua
Satu Holopainen ja Teemu Karhula palopaikalla selvittämässä palon kulkua.

Useimmissa tapauksissa syttymissyyn selvittelyä oleellisempaa on etsiä vastaus siihen, miksi palo pääsi leviämään. Pienestä kipinästä syttyvät palot saattavat tuhota tieltään kaiken ja aiheuttaa valtavat vahingot. Pahimmassa tapauksessa tuli leviää niin nopeana ja rajuna myrskynä, että pelastuslaitoksella ei ole mitään mahdollisuutta saada sitä hallintaansa. Tällaisessa tilanteessa tehtävämme on selvittää palon leviämiseen johtaneet syyt.

Yksinkertaisimmillaan vertaamme rakennuksen toteutusta siihen, miten se olisi aikoinaan pitänyt määräysten mukaan tehdä. Tarkistamme vanhat määräykset ja piirustukset ja selvitämme, onko toteutus tehty rakennustyön aikaisten määräysten mukaan, ja teemme johtopäätökset palon leviämiseen johtaneista syistä palosta kerätyn tutkimusaineiston ja kohteen piirustusten pohjalta.

Haastavammissa tapauksissa, tai jos palon syttymiseen ja etenemiseen vaikuttaneita syitä halutaan tutkia tarkasti ja perusteellisesti, käytämme palosimulointeja. Mallinnamme palokohteen rakenteineen ja materiaaleineen, simuloimme tulipalon etenemisen syttymishetkestä alkaen ja vertaamme virtuaalista lopputulosta todellisuuteen. Jos ne vastaavat toisiaan, simuloinnin tulokset osoittavat, mitä tapahtui ja mistä syystä. Asiantuntijamme tuntevat eri vuosikymmenille tyypilliset rakennustekniikat ja -materiaalit, joten osaamme mallintaa rakenteet ja tulkita piirustukset rakentamisajankohdan huomioiden.

Mitä olemme selvitystapauksista oppineet?

Palonsyynselvityksen tarkoituksena on syiden ja seurausten selvittämisen lisäksi kerätä arvokasta tietoa tulen käyttäytymisestä. Opittua voidaan soveltaa tulevien projektien paloteknisessä suunnittelussa. Oikeiden tulipalojen simulointi paljastaa usein hyvin mielenkiintoisia tapahtumaketjuja, jotka eivät selviäisi pelkästään rakennuspiirustuksia katsomalla. Olemme muun muassa oppineet, että sprinklerit eivät välttämättä laukea, vaikka rakennus niiden ympäriltä palaa maan tasalle, jos palo leviää sellaisen huoneen kautta, jossa niitä ei ole, tai että savunpoiston pettäessä yhteen pieneen huoneeseen rajoittuvasta tulipalosta syntyvä savu saattaa huonolla tuurilla tuhota hehtaarin kokoisen teollisuushallin kaikki laitteet ja koneet, ja aiheuttaa miljoonaluokan vahingot.

Miksi nuo tulipalot ovat sitten syttyneet?

Tulipalojen mahdollisia syttymissyitä on lukemattomia ja niitä kaikkia on mahdoton ennakoida. Tästä syystä paloturvallisuuden suunnittelussa tärkeänä tavoitteena on tulipalon leviämisen rajaaminen, henkilöiden  pelastautumisen onnistuminen palavasta rakennuksesta ja palon aiheuttamien vahinkojen minimointi. Jos näissä tavoitteissa epäonnistutaan, joko suunnittelussa tai toteutuksessa, seuraukset ovat todella tuhoisat.

Paloturvallisuussuunnittelu on loppujen lopuksi suhteellisen nuori ala. Vanhaan aikaan suunnitelmia laativat arkkitehdit, joillain työmailla ehkä palopäällikkö tai palotarkastajakin. Jos nyt joku ylipäätään koko asiaa mietti. Joskus osaaminen loppui yksinkertaisesti kesken, toisinaan paloturvallisuuden tärkeyttä ei ehkä täysin ymmärretty ja suunnitelmat hutaistiin kasaan huolettomasti. Vanhojen rakennuskohteiden paloja tutkiessamme olemme valitettavasti aivan liian usein nähneet, kuinka asioita on jätetty tekemättä tai paloturvallisuusmääräyksiä tulkittu miten sattuu. Ei yksinkertaisesti ole rakennettu ja toteutettu, kuten olisi suunnitelmien ja määräysten mukaan pitänyt.

Me olemme vuosien aikana selvitelleet tulipaloihin johtaneita syitä ja niiden seurauksia teollisuuskohteiden, varastorakennusten, tuotantotilojen, sahojen, hotellien ja omakotitalojenkin raunioilla, ja on todettava, että ammattitaitoisen palokonsultin laatimia suunnitelmia noudattamalla ja niiden toteuttamista huolellisemmin valvomalla tässä maassa olisi vältytty monelta isolta vahingolta.