Palotekninen suunnittelu ja palosimulointi

KK-Palokonsultti Oy tarjoaa kaiken kattavaa paloturvallisuussuunnittelua niin paloturvallisuusasetukseen perustuvana taulukkomitoituksena kuin toiminnallisena palomitoituksenakin. Kokeneet suunnittelijamme ottavat kohteiden erityispiirteet huomioon innovatiivisesti ja tilaajan tarpeiden mukaisesti. 

Rakennuslupaan liitettävään palotekniseen suunnitelmaan kootaan rakennuksen tai sen osan paloturvallisuusratkaisut. Paloturvallisuussuunnitelma on usein rakennusluvan myöntämisen ehtona. Hyvä palotekninen suunnitelma toimii tiedonlähteenä rakennushankkeen muille osapuolille, joita ovat muun muassa muut suunnittelijat, viranomaiset ja rakennuksen tulevat käyttäjät. Palotekninen suunnitelma muodostaa pohjan kiinteistön paloturvallisuuden ylläpidolle pitkälle tulevaisuuteen.

Palotekninen suunnittelu

Erikoisosaamista vaativassa toiminnallisessa palomitoituksessa olemme Suomen osaavin paloturvallisuuden suunnittelutoimisto. Toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun pohjalta tarkasti mitoitetut rakenteet ja oikein valitut rakennusmateriaalit mahdollistavat tuntuvat kustannussäästöt paloturvallisuuden tasosta tinkimättä. Rakennusprojektin edetessä ja rakenteellisten ratkaisujen täsmentyessä toiminnallisella mitoituksella ratkaistavissa olevia yksityiskohtia tulee yleensä vielä lisää.

Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu tulee lähitulevaisuudessa merkittävästi edesauttamaan hiilineutraalia rakentamista. Kansalliset hiilijalanjäljen määrityksen säädökset valmistuvat vuoteen 2025 mennessä, jolloin hiilijalanjäljen huomioiminen rakentamisen ohjauksessa tulee pakolliseksi.

Toiminnallisen mitoituksen yleisimpinä menetelminä käytämme palo- ja poistumissimulointia, sekä riskianalyysejä. Palosimuloinnin avulla tarkastelemme muun muassa rakenteiden palonkestoa, savunpoiston toimintaa ja tilassa palon aikana vallitsevia olosuhteita. Kun tähän yhdistetään poistumissimulointi, myös rakennuksen poistumisturvallisuus saadaan varmistettua.

Savunpoistosuunnitelmat

Savunpoistosuunnitelma on yhteenveto rakennuksen tai sen osan savunhallinnan järjestelyistä. Kohteeseen laaditaan savunpoistosuunnitelma pelastuslaitoksen käyttöohjeistuksineen yleensä silloin, kun savunhallinta edellyttää erillisjärjestelyjä tai palokunta tarvitsee opastusta savunpoiston toteuttamiseen. Näin on käytännössä kaikissa kohteissa, joissa savunpoisto toteutetaan muulla tavoin kuin käsin avattavilla ikkunoilla. Toteutamme savunpoistosuunnittelua myös vanhoihin rakennuksiin ja laadimme tarvittaessa erillisen savunpoiston käyttöohjeistuksen valmiiden suunnitelmien ja toteutusten pohjalta.

Palokatkosuunnittelu

Rakennuksen osastoivien rakenteiden läpi kulkevien taloteknisten järjestelmien läpiviennit ja muut vastaavanlaiset läpiviennit eivät saa olennaisesti heikentää rakenteiden osastoivuutta. Läpivientien paloteknisten tiivistysten eli palokatkojen suunnittelu tehdään rakennuksen toteutusvaiheessa. Palokatkosuunnitteluun erikoistuneiden alihankkijoiden verkostomme, palokatkotuotteiden ja -järjestelmien asiantuntemuksemme ja hyvä kustannustietoutemme antavat erinomaiset edellytykset laadukkaalle suunnittelutyölle. Suunnittelemme myös rakennuspaikkakohtaisesti varmennettavat palokatkoratkaisut esimerkiksi korjauskohteisiin.

Palosuojaussuunnittelu

Suunnittelemme kantavien teräs-, puu- ja betonirakenteiden palosuojaukset, erilaisten talotekniikkajärjestelmien palosuojaukset ja eri rakennusmateriaalien palosuojaukset teknillistaloudellisin perustein. Laaja asiantuntemuksemme testatuista ja sovellettavista ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden kustannusvaikutuksista johtaa parhaaseen mahdolliseen palosuojaukseen. Tarjoamme osaamistamme myös kohdekohtaisiin hankintakonsultointeihin.

Pelastustiesuunnitelma

Pelastustie on ajotie tai muu yhteys, jota pitkin hälytysajoneuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Laadimme pelastustiesuunnitelmat määräysten ja paikallisten viranomaisvaatimusten pohjalta. Pelastustiesuunnitelma tehdään usein osana paloteknistä suunnitelmaa, mutta se on mahdollista toteuttaa myös erillisenä toimeksiantona.

Pelastussuunnitelma

Toteutamme pelastussuunnitelmat sähköisesti ja helposti ylläpidettävällä toteutusmallilla asuinrakennuksista suurteollisuuden laitoskokonaisuuksiin. Autamme myös yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien laatimisessa.

Alkusammutuskalusto

Toteutamme alkusammutuskaluston sijoitussuunnittelun, toteutuksen opastuksen ja tarvittaessa asennustyön valvonnan. Oikein valittu sammutuskalusto vähentää alkusammutuksen aiheuttamia vahinkoja, lyhentää yrityksen toimintaan ja tilojen käyttöön palosta aiheutuvia katkoksia ja pienentää sammutteiden laitteille aiheuttamia vaurioita. Kun alkusammuttimien määrä ja laatu on mitoitettu huomioiden suojattavat tilat ja sammutettavat kohteet, sammuttaminen sujuu vahingon sattuessa turvallisesti ja tehokkaasti.