Asiantuntijapalvelut ja lausunnot

Asiantuntijapalveluidemme lähtökohta on erilaisten paloteknisten haasteiden ratkaiseminen rakentamiseen tai kiinteistön ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä. Laadimme myös viranomaisten edellyttämät lausunnot ja hoidamme viranomaisten edellyttämien rakennuspaikkakohtaisten paloturvallisuusratkaisujen hyväksyttämisen. 

Kolmannen osapuolen lausunnot

Laadimme kolmannen osapuolen puolueettomat lausunnot paloturvallisuusasetuksen taulukkomitoituksesta poikkeavien kohteiden paloteknisistä suunnitelmista. Voimme antaa kolmannen osapuolen lausunnon myös yksittäisistä palotekniikkaan tai -laskentaan liittyvistä suunnitelmista ja selvityksistä, tai CE-merkinnästä tai tyyppihyväksynnästä poikkeavista ratkaisuista. Toimitamme lausunnot edulliseen hintaan ja tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Useat pätevät asiantuntijamme ovat käytettävissä myös poikkeuksellisen vaativien erikoiskohteiden paloteknisten suunnitelmien tarkastamiseen.

Rakennuspaikkakohtaiset hyväksynnät

Laadimme viranomaisten edellyttämät palotekniset lausunnot muun muassa yksittäisistä palo-ovista ja -ikkunoista tai muista rakenteista tai rakennusmateriaaleista. Hoidamme myös viranomaisten edellyttämien rakennuspaikkakohtaisten paloturvallisuusratkaisujen (rakenteet, materiaalit tai rakennustuotteet) hyväksyttämisen ja avustamme ratkaisujen suunnittelussa sekä toteutuksen valvonnassa.

Palokuormalaskelmat

Tilan palokuorma vaikuttaa muun muassa kantavien rakenteiden suunnitteluun, rakennusmateriaalien valintaan, palokatkojen ja palo-osastointien suunnitteluun, ja tilan tulevaan käyttöön, joten tarkka palokuormalaskelma saattaa tuoda hankkeelle merkittäviä säästöjä ja mahdollistaa rakenneratkaisut, jotka eivät käyttötarkoituksen perusteella taulukosta määräytyvässä palokuormaryhmässä välttämättä olisi mahdollisia. Toteutamme kohdekohtaiset palokuormalaskelmat nopeasti ja edulliseen hintaan. P0-paloluokassa (toiminnallinen palomitoitus) palokuorma määritellään aina kohdekohtaisesti.

Riskianalyysit ja paloturvallisuusauditointi

Laadimme paloriskianalyysejä, joiden avulla suunnitellun kohteen turvallisuustasoa verrataan paloturvallisuusasetuksen mukaisten taulukkoratkaisujen turvallisuustasoon. Riskianalyysi todentaa rakennuksen paloturvallisuuden tason ja auttaa havaitsemaan mahdolliset paloturvallisuuden puutteet, jolloin asiat voidaan saattaa kuntoon ja varmistua siitä, että rakennuksen paloturvallisuus on asetuksen vaatimalla tasolla.  Paloturvallisuusriskien arvioinnista ja auditoinnista saadaan myös hyvä pohja yrityksen paloturvallisuusstrategian laadintaan. Hyvä paloturvallisuusstrategia auttaa yritystä ehkäisemään palojen syttymistä, minimoimaan mahdollisen tulipalon aiheuttamia vahinkoja ja varmistumaan toiminnan jatkuvuudesta palon sammuttua.

Automaattiset sammutusjärjestelmät

Kun rakennuksen käyttötarkoitukseen tai tiloihin suunnitellaan muutoksia, selvitämme olemassa olevan sammutusjärjestelmän riittävyyden ja määrittelemme muutostarpeet.

Räjähdysvaaran arviointi (RSA)

Suoritamme räjähdysvaaran arviointeja, laadimme räjähdyssuojausasiakirjat tilaluokitteluineen ja avustamme toimenpiteiden toteuttamisessa, niin uudiskohteissa kuin vanhoissakin kiinteistöissä. Räjähdyssuojauksen suunnittelu- ja räjähdyssuojausasiakirja on laadittava työpaikoille, joilla käsitellään palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä siinä määrin, että aineiden käsittelyyn liittyy tavanomaisissa toimintaolosuhteissa sekä ennakoitavissa toimintahäiriöissä ja vikatilanteissa mahdollisuus vaarallisen räjähdyskelpoisen ilmaseoksen muodostumiseen. ATEX-työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia työnantajia, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi räjähdysvaaralle.