Paloturvallisuussuunnittelu

KK-Palokonsultti Oy tarjoaa kaiken kattavaa paloturvallisuussuunnittelua sekä paloturvallisuusasetukseen perustuvana taulukkomitoituksena että toiminnallisena palomitoituksena. Kokeneet suunnittelijamme ottavat kohteiden erityispiirteet huomioon innovatiivisesti, kustannustehokkaasti ja tilaajan tarpeiden mukaisesti. 

Palotekninen suunnitelma

Rakennuslupaan liitettävään palotekniseen suunnitelmaan kootaan rakennuksen tai sen osan paloturvallisuusratkaisut. Paloturvallisuussuunnitelma on usein rakennusluvan myöntämisen ehtona ja sillä osoitetaan, että rakennus täyttää olennaiset tekniset vaatimukset paloturvallisuuden osalta. Hyvä palotekninen suunnitelma toimii tiedonlähteenä rakennushankkeen muille osapuolille, joita ovat muun muassa muut suunnittelijat, viranomaiset ja rakennuksen tulevat käyttäjät. Palotekninen suunnitelma muodostaa pohjan kiinteistön paloturvallisuuden ylläpidolle pitkälle tulevaisuuteen.

Palotekninen suunnitelma laaditaan ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 vaatimuksiin perustuen. Asetus mahdollistaa suunnittelun luokka- ja lukuarvojen mukaan (taulukkomitoitus) tai oletettuun palonkehitykseen perustuen (toiminnallinen mitoitus) tai näiden yhdistelmänä. Asetus 848/2017 tuli voimaan 1.1.2018, ja sitä täydentävä muutosasetus 927/2020 tammikuun 1. päivänä 2021.

Suurissa rakennuskohteissa paloteknistä suunnitelmaa päivitetään yleensä toteutussuunnitteluvaiheessa, kun rakentaminen etenee. Kaikissa kohteissa palotekninen suunnitelma tulisi kuitenkin päivittää toteutumatietojen mukaiseksi viimeistään rakentamisen loppuvaiheessa, ennen rakennuksen käyttöönottoa. Päivitysten yhteydessä voi olla tarpeen tehdä lisäselvityksiä ja lausuntoja, jos rakentamisen aikana poiketaan rakennuslupavaiheen suunnitelmasta.

Lue lisää taulukkomitoituksesta ja toiminnallisesta palomitoituksesta.

Asiantuntijalausunnot ja -tarkastukset

Laadimme paloteknisen suunnitelman liitteiksi tai erillistoimeksiantona asiantuntijalausuntoja, joissa esitetään asiantuntija-arvio tai -selvitys kohteen paloturvallisuuteen liittyvistä seikoista. Lausunto voi koskea esimerkiksi palavien lämmöneristeiden käyttöä P1-paloluokan rakennuksissa tai puurimapintojen palokäyttäytymisen luokkaa tai poistumisturvallisuutta.

Teemme myös maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 150 § mukaisia asiantuntija- ja ulkopuolisia tarkastuksia ja niiden pohjalta laadittuja lausuntoja.

Lue lisää asiantuntija– ja tarkastuspalveluistamme.

Savunpoistosuunnitelma

Savunpoistosuunnitelma on yhteenveto rakennuksen tai sen osan savunhallinnan järjestelyistä. Kohteeseen laaditaan savunpoistosuunnitelma pelastuslaitoksen käyttöohjeistuksineen yleensä silloin, kun savunhallinta edellyttää erillisjärjestelyjä tai palokunta tarvitsee opastusta savunpoiston toteuttamiseen. Näin on käytännössä kaikissa kohteissa, joissa savunpoisto toteutetaan muulla tavoin kuin käsin avattavilla ikkunoilla. Toteutamme savunpoistosuunnittelua myös vanhoihin rakennuksiin ja laadimme tarvittaessa erillisen savunpoiston käyttöohjeistuksen valmiiden suunnitelmien ja toteutusten pohjalta.

Palokatkosuunnittelu

Rakennuksen osastoivien rakenteiden läpi kulkevien taloteknisten järjestelmien läpiviennit ja muut vastaavanlaiset läpiviennit eivät saa olennaisesti heikentää rakenteiden osastoivuutta. Läpivientien paloteknisten tiivistysten eli palokatkojen suunnittelu tehdään yleensä rakennuksen toteutusvaiheessa. Teemme palokatkosuunnittelun itse tai käytämme palokatkosuunnitteluun erikoistunutta alihankkijaverkostoamme. Tunnemme hyvin palokatkotuotteet ja -järjestelmät myös kustannusten osalta. Suunnittelemme myös rakennuspaikkakohtaisesti varmennettavat palokatkoratkaisut esimerkiksi korjauskohteisiin.

Palosuojaussuunnittelu

Suunnittelemme kantavien teräs-, puu- ja betonirakenteiden palosuojaukset, erilaisten talotekniikkajärjestelmien palosuojaukset ja eri rakennusmateriaalien palosuojaukset teknillistaloudellisin perustein. Laaja asiantuntemuksemme testatuista ja sovellettavista ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden kustannusvaikutuksista johtaa parhaaseen mahdolliseen palosuojaukseen. Tarjoamme osaamistamme myös kohdekohtaisiin hankintakonsultointeihin.

Pelastustiesuunnitelma

Pelastustie on ajotie tai muu yhteys, jota pitkin hälytysajoneuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Laadimme pelastustiesuunnitelmat määräysten ja paikallisten viranomaisvaatimusten pohjalta. Pelastustiesuunnitelma tehdään usein osana paloteknistä suunnitelmaa, mutta se on mahdollista toteuttaa myös erillisenä toimeksiantona.

Pelastussuunnitelma

Toteutamme pelastussuunnitelmat sähköisesti ja helposti ylläpidettävällä toteutusmallilla asuinrakennuksista suurteollisuuden laitoskokonaisuuksiin. Autamme myös yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien laatimisessa.

Alkusammutuskalusto

Toteutamme alkusammutuskaluston sijoitussuunnittelun, toteutuksen opastuksen ja tarvittaessa asennustyön valvonnan. Oikein valittu sammutuskalusto vähentää alkusammutuksen aiheuttamia vahinkoja, lyhentää yrityksen toimintaan ja tilojen käyttöön palosta aiheutuvia katkoksia ja pienentää sammutteiden laitteille aiheuttamia vaurioita. Kun alkusammuttimien määrä ja laatu on mitoitettu huomioiden suojattavat tilat ja sammutettavat kohteet, sammuttaminen sujuu vahingon sattuessa turvallisesti ja tehokkaasti.