Palvelumme rakennushankkeissa

Rakennushanke sisältää kaikki rakennuskohteen rakentamiseen liittyvät toimenpiteet rakennustarpeen määrittämisestä valmiin rakennuskohteen käyttöönottoon ja takuutarkastukseen. Näiden jälkeen rakennuksen ylläpito ja huolto jatkuvat läpi rakennuksen suunnitellun käyttöiän. Rakennuksen paloturvallisuussuunnittelu tapahtuu pääosin yleissuunnitteluvaiheessa, jossa valmistellaan rakennuslupahakemukseen liitettävät suunnitelma-asiakirjat. 

Palvelumme rakennushankkeen vaiheissa

Hankesuunnittelu

Yleissuunnittelu

Toteutussuunnittelu

Rakentaminen

Käyttöönotto

Käyttö ja ylläpito

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on taho, joka käynnistää rakennushankkeen. Rakennushankkeen ryhtyvän velvollisuudet ja vastuut määräytyvät maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisesti (maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999). Tärkeimpiä rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia ovat hankkeen luvanvaraisuuden selvittäminen ja pätevien suunnittelijoiden, työnjohtajien ja muiden rakennushankkeessa toimivien tahojen kiinnittäminen hankkeeseen. Kaikissa rakennushankkeissa korostuu hyvän valmistelun ja suunnittelun merkitys.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää pykälässä 117§ b rakennusten paloturvallisuusvaatimuksista, joita tarkennetaan ympäristöministeriön asetuksissa 848/2017 ja 927/2020. Palotekninen suunnittelija laatii rakennushankkeeseen suunnitelmia näihin lainsäädäntöihin perustuen. Lue lisää

Rakennushankkeen vaiheet ovat:

 • tarveselvitys
 • luonnos- ja hankesuunnittelu
 • yleissuunnittelu (rakennuslupavaihe)
 • toteutussuunnittelu
 • rakentaminen
 • käyttöönotto
 • käyttö ja ylläpito.

Rakennushankkeen toteutus ja vaiheet riippuvat hankkeen laajuudesta, luonteesta, käyttötarkoituksesta ja sijainnista.

 • Suuri ja monimutkainen rakennushanke vaatii toteutuakseen kaikkien vaiheiden läpikäymisen. Pienissä ja yksinkertaisissa hankkeissa, kuten omakotitalon rakentamisessa, hanke voidaan aloittaa suoraan yleissuunnittelulla.
 • Uudisrakennushanke ja korjaushanke eroavat siinä, että korjattava rakennus ja sen olemassa olevat ominaisuudet asettavat hankkeelle reunaehtoja, jotka tulee ottaa huomioon.
 • Rakennusten käyttötarkoitus, kuten asuinkerrostalo, liikerakennus tai tuotanto- ja varastorakennus ja näiden erityispiirteet, vaikuttaa hankkeen toteutukseen.
 • Rakennuskohteen rakentamispaikan olosuhteet ja kaavamääräykset voivat vaikeuttaa tai helpottaa rakennushankkeen etenemistä ja suunnittelua.

Rakennuskohteen paloturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä kannattaa keskustella ammattitaitoisen paloteknisen suunnittelijan kanssa jo hankkeen alkuvaiheessa. Lue lisää

Rakennushankkeen vaiheet

Rakennushanke käsittää kaikki rakentamiseen liittyvät toimenpiteet, alkaen rakennustarpeen selvittämisestä ja päättyen valmiin rakennuskohteen käyttöönottoon ja takuutarkastukseen. Kun rakennettu kohde on luovutettu käyttäjälle, hanke jatkuu ylläpidon ja huollon muodossa läpi koko rakennuksen suunnitellun käyttöiän.

Tarveselvitys

Tarveselvityksessä perustellaan hankkeen tarpeellisuus ja kuvataan tarvittavat tilat alustavassa tilaohjelmassa ja alustava tontinkäyttö hankesuunnittelua varten. Tarveselvitysvaiheessa ei vielä ole tarvetta erityissuunnittelulle kuten palotekniselle suunnittelulle.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään hankkeen laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikataulutavoitteet ja vahvistetaan hankkeen tavoitteet, tilaohjelma, rakennuspaikka, kustannukset ja ajoitus. Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeeseen liitetään pääsuunnittelija ja tarvittavat erityissuunnittelijat.

Paloturvallisuussuunnittelijan kiinnittäminen projektiin jo tässä vaiheessa on suositeltavaa. Saavutettavat hyödyt:

 • Paloturvallisuussuunnittelija laatii selvityksen kohteen paloteknisistä pääperiaatteista ja vaihtoehdoista.
 • Paloturvallisuussuunnittelija arvioi toiminnallisella palomitoituksella saavutettavat mahdollisuudet kustannussäästöihin.

Ehdotussuunnittelu

Jos hankkeessa tarvitaan ehdotussuunnitelmia, ne laaditaan hankesuunnitelman pohjalta. Ehdotussuunnitelmissa voidaan tuottaa erilaisia vaihtoehtoja, joita vertaillaan keskenään.

Yleissuunnittelu

Yleissuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi niin, että yleissuunnitteluvaiheen lopputuloksena saadaan rakennuslupa-asiakirjat.

Paloturvallisuussuunnittelija laatii rakennuslupa-aineistoon liitettäväksi ja muita erityissuunnitelmia varten seuraavia suunnitelma-asiakirjoja:

 • palotekninen suunnitelma
 • toiminnallisen palomitoituksen raportit paloteknisen suunnitelman liitteiksi
 • asiantuntijalausunnot
 • asiantuntija- ja ulkopuoliset tarkastuslausunnot.

Toteutussuunnittelu

Toteutussuunnitteluvaiheessa yleissuunnitelmat tarkentuvat rakentamisen toteutusta varten työpiirustuksiksi.

Paloturvallisuussuunnittelija laatii seuraavia suunnitelma-asiakirjoja muita erityissuunnitelmia ja rakentamista varten:

 • savunpoistosuunnitelma
 • palokatkosuunnitelma
 • sammutuslaitteistojen suunnitelma
 • asiantuntijalausunnot
 • asiantuntija- ja ulkopuoliset tarkastuslausunnot
 • palosuojaussuunnitelma
 • pelastustiesuunnitelma
 • pelastussuunnitelma
 • alkusammutuskalustosuunnitelma
 • räjähdyssuojausasiakirja.

Rakentaminen

Rakentamisvaiheessa rakennetaan suunniteltu rakennuskohde.

Paloturvallisuussuunnittelija hoitaa seuraavia tehtäviä:

 • työmaan paloturvallisuussuunnitelman laatiminen
 • rakentamisen aikainen valvonta
 • asiantuntija- ja ulkopuoliset tarkastukset
 • lopullisen paloteknisen suunnitelman ja savunpoistosuunnitelman laatiminen (as built).

Käyttöönotto

Rakentamisen valmistuttua rakennuskohde siirtyy käyttöönottotarkastuksen ja loppukatselmuksen jälkeen käyttäjien käyttöön.

Paloturvallisuussuunnittelija hoitaa seuraavia tehtäviä:

 • asiantuntijatarkastukset rakennuskohteen palotarkastusta varten
 • omistajan ja käyttäjien koulutus rakennuskohteen paloturvallisuusratkaisuiden ylläpitoa varten.

Käyttö ja ylläpito

Rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana rakennuksen omistaja ja käyttäjä huolehtivat rakennuksen määräaikaishuolloista ja käyttö- ja huolto-ohjeiden ylläpidosta. Mahdollisissa korjaustarpeissa tulee selvittää muutosten luvanvaraisuus.

Paloturvallisuussuunnittelija hoitaa seuraavia tehtäviä:

 • neuvonta määräaikaispalotarkastuksia varten
 • neuvonta rakennuskohteen paloturvallisuusratkaisuiden ylläpitoa varten
 • korjaus- ja muutossuunnittelu paloturvallisuuden osalta.

Tutustu referensseihimme

Tutustu referensseihimme ja pyydä tarvittaessa esittely palveluistamme.