Sammutusjärjestelmien suunnittelu

Automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen rakennukseen voi olla pakollista tai vapaaehtoista. Se voi olla ehtona rakennusluvalle, lainsäädännön pakottamaa tai pelastusviranomaisten vaatimuksiin perustuvaa. Vakuutusyhtiökin voi asettaa sammutuslaitteiston vakuutusten ehdoksi. 

Automaattinen sammutusjärjestelmä varmistaa, että paloturvallisuudelle asetetut ehdot täyttyvät. Rakennusvalvonnan asettama ehto rakennusluvan saamiseksi tarkoittaa, että rakennus tai sen tietyt tilat tulee varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla, jotta rakennuslupa voidaan myöntää. Lupaa haettaessa pelastusviranomainen voi määrätä asennettavaksi sammutuslaitteiston rakennuksessa tapahtuvan toiminnan tai palokuormien perusteella tai, mikäli rakennuksen poistumisturvallisuutta ei saada vaatimusten mukaiseksi. Ehdoksi asetetun sammutuslaitteiston tulee olla standardoitu tai hyväksytty laitekohtaisen tyyppihyväksynnän perusteella.

Rakennuksen turvallisuusselvitys edellyttää usein sammutusjärjestelmää. Ympäristöministeriön asetus 848/2017 määrää automaattisen sammutuslaitteiston käytöstä monissa tapauksissa, esimerkiksi yli kaksikerroksiseen P2-luokan puurakenteiseen rakennukseen vaaditaan aina automaattista sammutuslaitteistoa, samoin P1-luokan rakennukseen, jos sen korkeus ylittää 56 metriä. Paloturvallisuusvaatimukset täyttyvät myös, jos rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka simuloi laskennallisesti rakennuksessa sen elinkaaren aikana todennäköisesti esiintyviä palotapahtumia.

Sammutusjärjestelmäsuunnittelu hankkeen eri vaiheissa

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun sammutusjärjestelmäsuunnittelija ja paloturvallisuussuunnittelija kiinnitetään projektiin jo hankesuunnitteluvaiheessa:

Hankesuunnittelu

Toteutussuunnittelu

  • järjestelmän mitoitus ja sammutusjärjestelmän suunnittelu
  • tuottaa työpiirustukset

Rakentaminen

  • asennuksen aikaiset muutokset ja viranomaishyväksynnät muutoksille tarvittaessa
  • asennuksen aikainen valvonta.

Mahdollisuus säästöihin rakennusvaiheessa

Automaattisen sammutuslaitteiston käyttö voi olla perusteltua, vaikka asetus 848/2017 ei sitä edellyttäisikään. Usein sammutuslaitteistojen käyttö kannattaa, sillä niillä voidaan toteuttaa monin verroin paloturvallisempi kohde ja lisäksi sammutusjärjestelmien tarkastelu oletettuun palonkehitykseen perustuvalla toiminnallisella palomitoituksella tuottaa usein säästöjä niin investointivaiheessa kuin käytönkin aikana. Toiminnallisella palomitoituksella toteutetaan myös kestävää, rakennuksen koko elinkaaren aikaista kehitystä ja pienennetään rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Automaattisen sammutuslaitteiston myötä rakenteisiin ja rakennusmateriaaleihin ei tulipalossa kohdistu samanlaista palorasitusta kuin ilman sammutusjärjestelmää, joten niihin voidaan usein toteuttaa lievennyksiä. Sammutuslaitteiston asennuksella voidaan vaikuttaa muun muassa kantavien rakenteiden luokkavaatimuksiin, palo-osastojen kokoon käyttötarkoituksen perusteella, palo-osastoiviin rakennusosiin, kulkureittien pituuksiin ja uloskäytävien lukumäärään.

Käytännön sovelluksista voidaan mainita esimerkiksi kantavissa teräsrakenteissa käytettävän rakenneteräksen määrän vähentäminen alhaisemman lämpötilan perusteella. Samalla teräsrakenteiden palosuojausta voidaan vähentää tai jättää kokonaan pois. Myös palopeltien ja ilmanvaihtokanavien paloeristeiden tarvetta voidaan minimoida; palo- ja savunhallintapelleistä voi olla jopa mahdollista luopua. Poistettavan savun määrä on merkittävästi pienempi savulohkon alhaisemman lämpötilan vuoksi. Ilmanvaihtokanavia voidaan käyttää savunpoistoon harkitussa laajuudessa.

Lievennykset näkyvät kokonaiskustannuksissa, sillä kevyempien rakenteiden toteuttaminen tulee usein halvemmaksi. Monet vakuutusyhtiötkin myöntävät alennuksia sammutuslaitteistolla varustettujen rakennusten vakuutusmaksuihin.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan hankkeesi sammutusjärjestelmäratkaisuista ja mahdollisuuksistasi kustannussäästöihin!

Asennuksen aikainen valvonta

Meiltä saat tarvittaessa myös sammutusjärjestelmän asennuksen valvonnan. Huolellisella valvonnalla pystytään välttämään suunnitelmien toteuttamiseen liittyviä virheitä, ja varmistamaan rakentamisen sujuvuus aikataulujen mukaisesti. Sammutusjärjestelmän asennuksessa tehtyjä virheitä on vaikeaa havaita jälkeenpäin. Pahimmassa mahdollisessa tapauksessa virheet paljastuvat vasta palotilanteessa.

Valvonnalla vältytään myös turhilta lisäkustannuksilta, kuten viranomaisten edellyttämien tarkastusten yhteydessä havaittujen virheellisten toteutusten purkamiselta ja rakentamiselta uudestaan.

Lisätietoja

Lisätietoa sammutusjärjestelmistä ja oikean sammutusjärjestelmän valinnasta sivuillamme: