Sammutusjärjestelmien vertailu

Sammutusjärjestelmien asiantunteva vertailu takaa oikean valintapäätöksen ja saattaa tuoda merkittäviä säästöjä rakennushankkeelle. Paras hyöty vertailusta saadaan hankesuunnitteluvaiheessa, kun päästään vielä vaikuttamaan ratkaisuihin ja kustannuksiin. Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan huomioida muutkin toiminnalliseen palomitoitukseen perustuvan suunnittelun luomat mahdollisuudet sekä niistä koituvat säästöt. 

Sammutusjärjestelmien vertailussa selvitetään järjestelmien suunnitteluperusteet, muun muassa vesilähteille asetetut vaatimukset, ja muut keskeiset hintaan ja valittavaan tekniikkaan vaikuttavat seikat. Teknisen ratkaisun lisäksi vertailussa tulee ottaa huomioon järjestelmän edut ja haitat sekä mahdolliset rakentamisen ja käytön rajoitteet. Oikean sammutusjärjestelmän valinta on aina rakennuspaikkakohtainen ratkaisu.

Kustannuksissa arvioidaan säästöpotentiaali rakenteissa ja taloteknisissä järjestelmissä tai vaihtoehtoisissa tilaratkaisuissa. Kustannukset arvioidaan sekä investointivaiheessa että käytön aikana ottaen huomioon mahdollisuudet etävalvontaan ja etähuoltoon. Samalla mietitään uusintainvestointien tarve rakennuksen elinkaaren aikana sekä arvioidaan paloteknisen riskianalyysin tarpeellisuus.

Suunnitteluperusteet hankesuunnitteluvaiheessa

  • Laaditaan laitteiston yleismäärittely.
  • Tuotetaan periaatepiirustukset, joista käy ilmi muun muassa sprinkleriluokat ja tarvittavat painetasot.
  • Selvitetään keskeiset tiedot vesilähdevaatimuksista – jos yleinen vesijohto, esitetään mittaustiedot, todellinen virtaama ja painetaso sekä näihin liittyvät sijainti- ja mittausajankohtatiedot, jos vesisäiliö, esitetään muun muassa tehollinen tilavuus ja toiminta-aika sekä muut standardin edellyttämät tiedot.
  • Hankesuunnitteluvaiheessa laadittu dokumentaatio käsitellään ja hyväksytetään pelastusviranomaisilla tai sammutuslaitteistotarkastajalla, joka tarvittaessa antaa suunnitteluperusteista ennakkolausunnon.
  • Valitaan se perusjärjestelmä, joka osoittautuu edullisemmaksi rakennuksen elinkaaren aikana.

Vertailun onnistumiseksi kohteesta on laadittava perusmitoitus ja periaatepiirustukset, joiden avulla selvitetään muun muassa suutinpeitto, suuttimien sijoittelu, palokuormien sijainnit ja muut vertailussa suoritettavien simulointien lopputuloksiin vaikuttavat yksityiskohdat. Työ vaatii kiinteää yhteistyötä sammutusjärjestelmien asiantuntijan ja palosuunnittelijan kesken. Vertailussa kannattaa käyttää apuna kokenutta sammutusjärjestelmien asiantuntijaa, joka tuntee kummatkin järjestelmät perinpohjaisesti ja omaa referenssejä niin suunnittelusta kuin elinkaarilaskelmistakin. Oletettuun palonkehitykseen perustuvissa simuloinneissa kannattaa turvautua kokeneeseen ja osaavaan palokonsulttiin. Joissain tapauksissa tiimiin kannattaa ottaa mukaan arkkitehtikin.

Kestävän kehityksen periaatteiden kannalta on tärkeää, että kustannukset huomioidaan rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Vertailuun sisällytetään järjestelmän käyttöikä ja sille sijoittuvat kunnossapitotoimet, mahdollisten uusintainvestointien tarve rakennuksen elinkaaren aikana sekä arvio mahdollisesta virhelaukaisun aiheuttamista riskeistä ja vahingoista. Hyödyt ja haitat tulee puntaroida kohdekohtaisesti, sillä esimerkiksi korkean rakentamisen kohteissa ja puurakentamisessa on molemmissa omat näkökulmansa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan hankkeesi sammutusjärjestelmäratkaisuista ja mahdollisuuksistasi kustannussäästöihin!

Lisätietoja