Palvelujen esittely

Palvelumme jakaantuvat kuuteen osa-alueeseen, jotka täydentävät toisiaan.
Tarjoamme perinteisen paloteknisen suunnittelun ja tarkastusten lisäksi maan
korkeatasoisinta simulointia, koulutuksia, kattavia asiantuntijapalveluita sekä
syvällistä tutkimusta ja tuotekehitystä.

SUUNNITTELU JA SIMULOINTI

Palotekniset suunnitelmat

Rakennuslupaan liitettävään palotekniseen suunnitelmaan kootaan rakennuksen tai sen osan paloturvallisuuden ratkaisut. Suunnitelma toimii tiedon lähteenä rakennushankkeen muille osapuolille sekä toimii pohjana kiinteistön paloturvallisuuden ylläpidossa. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaan, kun palotekninen suunnittelija on mukana jo projektin alkuvaiheissa. Näin pystytyään optimoimaan paloluokasta lähtien rakennuksen paloturvallisuusratkaisut, vältytään huonosti suunniteltuihin ratkaisuihin liittyviltä ongelmilta ja varmistetaan projektin sujuvuus toteutusvaiheesta ylläpitoon saakka.

Savunpoistosuunnitelmat

Savunpoistosuunnitelma on yhteenveto rakennuksen tai sen osan savunhallinnan järjestelyistä. Savunpoistosuunnitelma laaditaan kohteisiin, joissa savunhallinta edellyttää erillisjärjestelyjä ja palokunta tarvitsee opastusta savunpoiston toteuttamiseen. Käytännössä tällaisia ovat kohteet, joissa savunpoisto toteutetaan muuten kuin käsin avattavien ikkunoiden kautta. Toteutamme
savunpoistosuunnittelua myös olemassa oleviin rakennuksiin.

Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu

>> Palosimulointi
>> Poistumissimulointi
>> Savunpoistosimulointi
>> Rakenteiden palonkestosimuloinnit
>> Riskianalyysit

Oletettuun palonkehitykseen liittyvässä palomitoituksessa tutkitaan kohdekohtaisesti toiminnallisen palomitoituksen keinoin rakennuksen tai sen osan kokonaisturvallisuutta. Erilaisten tulipalojen ja savunhallinnan simulointi vaikutusten arviointeineen sekä turvallisten poistumisjärjestelyjen selvitys ovat toteutettavissa alan parhailla toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun työkaluilla.

Lisäksi toiminnallisesti voidaan tarkastella palon ja savun leviämistä sekä sammutusjärjestelmien toimivuutta erilaisissa kohteissa. Toiminnallisen palomitoituksen avulla voidaan selvittää myös muita paloturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä esimerkiksi laskennallisesti tai simuloimalla; selvitys sammutteen soveltuvuudesta sekä ainetutkimukset erikoiskemikaalien tai reaktiivisten aineiden
palonsammutuksesta. Palon leviämisen laskelmat ja säteilylaskelmat erilaisissa kohteissa. Todennäköisyyspohjaisella paloriskianalyysillä voidaan toteuttaa kohteen turvallisuustason, vaadittavien paloteknisten ratkaisujen ja simuloinneissa käytettävien mitoituspalojen selvittämistä.

Palokatkosuunnittelu

Rakennuksen osastoivien rakenteiden läpi kulkevien talotekniikka-asennusten vaatimusten mukainen, mutta samalla kustannustehokas läpivientitiivistysten toteuttaminen edellyttävät asiantuntevaa suunnittelua. Eri palokatkojärjestelmien laaja tuntemus ja hyvä kustannustietous antavat eväät suunnittelulle, joka maksaa itsensä takaisin toteutusvaiheessa.

Palosuojaussuunnittelu

Kantavien teräs-, puu- ja betonirakenteiden, erilaisten talotekniikkajärjestelmien sekä eri materiaalien palosuojausten teknillistaloudellinen suunnittelu perustuu testattujen ja käytössä olevien ratkaisuvaihtoehtojen laajaan tuntemukseen. Myös kustannusvaikutusten tietämyksen kautta tarjottava hankintakonsultointi on mielestämme osa laadukasta suunnittelua.

Pelastustiesuunnitelma

Pelastustie on ajotie tai muu yhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Laadimme pelastustiesuunnitelman määräysten ja paikallisten viranomaisvaatimusten pohjalta usein osana paloteknistä suunnitelmaa, mutta on myös mahdollista toteuttaa erillisenä toimeksiantona.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelmat sähköisesti ja helposti ylläpidettävällä toteutusmallilla asuinrakennuksista suurteollisuuden laitoskokonaisuuksiin. Avustamme yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnassa.

Alkusammutuskalustosuunnitelma

Alkusammutuskaluston sijoitussuunnittelu, toteutuksen opastus ja valvonta.

Työmaan paloturvallisuussuunnitelma

Työmaan paloturvallisuussuunnitelman tarkoitus on opastaa rakennushankkeen eri osapuolia huomioimaan paloturvallisuus, pelastuslaitoksen operatiivinen toiminta ja muu henkilöturvallisuus rakennustyömailla. Työmaan eri vaiheiden riskien tunnistaminen ja
menettelytapojen kokoaminen muovautuvat kokeneen asiantuntijan toimesta selkeäksi toimintaohjeeksi rakennustyön aikaisen tulipalon ennaltaehkäisemisessä työntekijöiden perehdytyksen ja koulutuksen kautta.

Erikoiskohteet

Maanalainen rakentaminen, tunnelikohteet, korkea rakentaminen, laivat ja ydinvoimarakentaminen kuuluvat osaamisalueeseemme. Suunnittelu ja rakentaminen kallioperään tai korkealle edellyttävät palon käyttäytymisen ymmärrystä ja sen soveltamisen hallintaa. Laivapuolen ja ydinvoimarakentamisen tiukemmat vaatimukset asettavat lisävaatimuksia paloturvallisuusratkaisujen suunnittelulle.

TARKASTUKSET

Rakentamisen aikainen asiantuntijavalvonta ja tarkastukset

Rakentamisen aikainen konsultointi ja valvonta ovat tärkeä osa palokonsultin työtä. Näin pystytään välttämään rakentamisen aikana sattuvia paloteknisten suunnitelmien toteuttamiseen liittyviä virheitä lisäkustannuksineen ja varmistamaan rakentamisen sujuvuus aikataulujen puitteissa.

Palokatkotarkastus rakentamisvaiheessa

Kokeneen asiantuntijatarkastuksen avulla rakennushankkeeseen ryhtynyt / pääurakoitsija saa tiedon palokatkoasennusten suunnitelmien ja vaatimusten mukaisuudesta. Erittäin kattava alan tuotteiden tietämys yhdistettynä 20 vuoden kokemukseen toteutuksista käytettävissä.

Palosuojaustarkastus rakentamisvaiheessa

Kokeneen asiantuntijatarkastuksen avulla rakennushankkeeseen ryhtynyt / pääurakoitsija saa tiedon palosuojausasennusten suunnitelmien ja vaatimusten mukaisuudesta. Palosuojamaalausten tarkastukset mittauksineen sertifioidun palosuojaustarkastajan
toteuttamana

Kiinteistön paloturvallisuustarkastus

Kokeneen paloturvallisuusasiantuntijan suorittaman kiinteistön turvallisuuden kokonaisvaltainen tarkastus tai erillisen osa-alueen (esim. palo-osastoinnit) tarkastelu. Puolueettoman asiantuntijatarkastuksen avulla kiinteistön omistaja ja käyttäjät saavat tiedon kiinteistön paloturvallisuuden nykytilasta. Havaittujen puutteiden osalta avustamme niiden kuntoon saattamisessa hyödyntäen kattavaa kokemustamme ja yhteistyöverkostoamme.

Palokatkotarkastus, palo-osastointitarkastus vanhassa kiinteistössä

Kokeneen asiantuntijatarkastuksen avulla omistaja ja käyttäjät saavat tiedon kiinteistön palo-osastointien eri osa-alueiden nykytilasta. Havaittujen puutteiden osalta avustamme niiden kuntoon saattamisessa hyödyntäen kattavaa kokemustamme ja yhteistyöverkostoamme. Rakentamisen jälkeiset palokatkotarkastukset kiinteistöjen omistajille / taloyhtiöille satojen kohteiden kokemuksella.

ASIANTUNTIJAPALVELUT JA LAUSUNNOT

Rakennuspaikkakohtaiset hyväksynnät

Laadimme viranomaisten edellyttämät palotekniset lausunnot sekä yksittäisistä palo-ovista ja – ikkunoista että muista rakenteista tai materiaaleista. Hoidamme viranomaisten edellyttämien rakennuspaikkakohtaisten paloturvallisuusratkaisujen (rakenteet, materiaalit tai rakennustuotteet) hyväksyttämisen. Avustamme ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksen valvonnassa.

Palotekninen konsultointi

Erilaisten paloteknisten haasteiden ratkaiseminen rakentamiseen tai kiinteistöjen ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä ovat paloteknisen asiantuntijakonsultoinnin lähtökohtana toiminnassamme. Mitä emme tiedä tai osaa – selvitämme. Eräs paloteknisen konsultoinnin
hyöty on saada asiantuntijan näkemys ja tietämys kustannusvaikutuksista ja potentiaalisista säästökohteista tilaajan tietoisuuteen. Yksi lyhyt palaveri tai selvitys voi tuoda tilaajalle merkittävät säästöt paloturvallisuuden tasosta tinkimättä.

Kolmannen osapuolen lausunnot

Kolmannen osapuolen lausunto laaditaan paloasetuksen taulukkomitoituksesta poikkeavien kohteiden paloteknisistä suunnitelmista. Kolmannen osapuolen lausunto voidaan antaa myös yksittäisestä palotekniikkaan/-laskentaan liittyvästä suunnitelmasta tai selvityksestä. Toimistossamme on useita päteviä henkilöitä myös erittäin vaativien kohteiden paloteknisten suunnitelmien tarkastamiseen.

Palokuormalaskelmat

Kohdekohtaiset palokuormalaskelmat erityyppisistä tiloista.

Räjähdysvaaran arviointi (RSA)

Räjähdyssuojausasiakirja (Atex) on laadittava työpaikoille, joilla käsitellään palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä siinä määrin, että näiden aineiden käsittelyyn liittyy tavanomaisissa toimintaolosuhteissa sekä ennakoitavissa toimintahäiriöissä ja vikatilanteissa mahdollisuus vaarallisen räjähdyskelpoisen ilmaseoksen muodostumiseen. Suoritamme räjähdysvaaran arviointeja, laadimme räjähdyssuojausasiakirjat tilaluokitteluineen ja avustamme toimenpiteiden toteuttamisessa niin uudiskohteissa kuin vanhoissakin kiinteistöissä.

Riskianalyysit ja paloturvallisuusauditointi

Paloriskianalyysin avulla voidaan verrata suunnitellun kohteen turvallisuustasoa paloasetusten mukaisten taulukkoratkaisujen turvallisuustasoon sekä saada pohja paloturvallisuusstrategian laadintaan (mm. liiketoiminnan jatkuvuus tulipalon sattuessa).

Vaarallisten aineiden leviämistarkastelut

Kysy lisätietoja.

Savunpoiston käyttö- ja huolto-ohjeistus

Osana savunpoistosuunnittelua tai erillispalveluna. Kysy lisätietoja.

Hankintakonsultointi

Erilaisten paloteknisten ratkaisujen kustannusvertailut ja -analyysit ovat olennainen osa paloteknistä suunnittelua. Kokenut palokonsultti pyrkii hakemaan hankkeissa vaihtoehtoisia ja määräysten mukaisia toteutusmalleja, joilla voidaan saada aikaan kustannussäästöjä. Arkkitehdeille vapautta tilasuunnitteluun ja rakennesuunnittelijoille lisätyökaluja erilaisten ratkaisujen käytettävyyteen.

KOULUTUS JA LUENNOT

Paloturvallisuuden riskienhallinnassa tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa seuraamalla muutoksia ja innovaatioiden vaikutuksia paloturvallisuutta edistäviin ratkaisuihin eri puolilla maailmaa. Ylläpitääksemme ja kehittääksemme osaamistamme pidämme yllä henkilökuntamme eturivin osaamisen tasoa jatkuvalla sisäisellä ja ulkoisella kouluttamisella ja yhteyden pidolla alan toimijoihin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Pyrimme aktiivisesti välittämään tietoa paloalan säädösten muutoksista ja niiden käytännön vaikutuksesta ”kentälle” toimimalla yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Samoin toimimme aktiivisesti kotimaisen lainsäädännön ja ohjeistuksen asiantuntijaryhmissä. Osallistumme asiantuntijoina erilaisiin koulutustilaisuuksiin jaseminaareihin sekä levitämme paloturvallisuuden tietämystä yrityksille, yhdistyksille ja muille kiinnostuneille. Täsmäluennot alan
ammattilaisille mm. arkkitehdit ja viranomaiset. Luentoaiheina esimerkiksi:

  • Puurakentamisen paloturvallisuus
  • Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu
  • Rakenteellinen paloturvallisuus
  • Käytännön paloturvallisuusratkaisut ja ylläpito kiinteistöjen paloturvallisuudessa
  • Tulityökorttikoulutus

Toimimme asiantuntijakouluttajana palokatkoasentajan henkilösertifiointikoulutuksessa. Tulityökorttikoulukset – pyydä tarjous.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Toimistomme henkilökunnalla on vankka kokemustausta vaativasta palotekniikkaan liittyvästä tutkimus- ja kehitystyöstä. Olemme olleet mukana tuomassa palo-osaamista useaan rakennustuoteteollisuuden tuotekehityshankkeeseen niin materiaalien tuntemuksen
/ palokäyttäytymisen kuin polttokokeiden suunnittelunkin osalta. Olemme osallistuneet alan standardisointiin ja palomääräysten kehitykseen tuottamalla perusteita määräysten pohjaksi.

PALONSYYNSELVITYS JA SIMULOINTI

Palonsyyn selvitys ja tutkiminen kuuluvat palvelutarjontaamme. Erityisen vaativat kohteet ja niihin liittyvä palonsyynselvitys palosimulointeineen ja lausuntoineen ovat osa palvelutarjontaamme. Selvitämme myös vahinkokohteen rakenteellisen paloturvallisuuden määräysperustan ja käytännön toteutuksen. Asiantuntijamme ovat selvitäneet menestyksekkäästi erilaisia hankalia palotapauksia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.