Suunnitteluprosessi

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, tämä pitää edelleenkin paikkansa.
Olemme vuosien aikana kehittäneet suunnitteluprosessin, joka huomioi projektin
kaikki osa-alueet ja pienetkin yksityiskohdat – mutta kadottamatta isoa kuvaa.
Lopputuloksena on korkealaatuiset suunnitelmat, sujuva yhteistyö eri osapuolten
kanssa ja mitattavat taloudelliset säästöt. Asiat voi samanaikaisesti sekä fiksusti
että edullisesti, kyllä!

Suunnitteluprosessimme

 • ALOITUS
  Avoin vuoropuhelu. Perusteelliset lähtötiedot. Yhteinen tavoite
 • VAIHTOEHDOT
  Vaikuttaminen kustannusraameihin jo tässä vaiheessa, kestävän kehityksen näkökulma.
 • SUUNNITTELU Konkreettiset ratkaisut eri osapuolten arvioitavaksi
 • HYVÄKSYTTÄMINEN
  Sujuva yhteistyö viranomaisten kanssa rakennuslupavaiheessa
 • VALVONTA
  Suunnitelmien aktiivinen valvonta ja konsultointi tarvittaessa

SUUNNITTELUPROSESSIMME VAIHEET

Aloitus

Projektin alussa käymme arkkitehdin ja tilaajan kanssa läpi toiveita kohteen yleisistä ratkaisuista. Tämän perusteella luodaan kohteelle palotekniset päälinjat ja laaditaan alustava palotekninen suunnitelma ohjeeksi suunnitteluryhmälle.

Vaihtoehdot

Projektin alkuvaiheessa tai aloituspalaverissa samoin kuin projektin myöhemmissä vaiheissa voidaan esittää vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia paloteknisten kysymysten osalta, jolloin tilaaja ja muut suunnittelijat voivat valita tarpeisiinsa sopivimmat palotekniset ratkaisut. Tässä vaiheessa voidaan tuoda esille myös mahdolliset säästökohteet, jotka voidaan toteuttaa toiminnallisen palomitoituksen avulla tinkimättä paloturvallisuustasosta. Projektin edetessä ja rakenteellisten ratkaisujen täsmentyessä mahdollisia toiminnallisella palomitoituksella ratkaistavia kohtia tulee yleensä lisää ja nämä tuodaan tilaajan tietoon, jolloin tilaaja voi saada aikaan tuntuviakin säästöjä rakentamiskustannuksissa ja toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu takaa vaatimusten mukaisen tai jopa vaatimuksia paremman paloturvallisuustason.

Suunnittelu

Kohde esitellään paloviranomaisille paloteknisine ratkaisuineen. Myös mahdolliset toiminnallisen palomitoituksen lähtötiedot hyväksytetään. Palotekninen suunnittelu ja mahdollinen toiminnallinen palomitoitus saatetaan loppuun sovittujen lähtötietojen perusteella. Suunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan.

Hyväksyttäminen

Lopulliset päivitetyt palosuunnitelmat sekä -mitoitukset esitellään ennen rakennusluvan hakemista viranomaiselle. Viranomaisen hyväksymät suunnitelmat ladataan lupapisteeseen tai leimautetaan tarvittaessa. Joissakin tapauksissa esim. toiminnallinen palomitoitus tai lausunnot hyväksytetään viranomaisilla vielä luvan hakemisen jälkeen. Tämä saattaa edellyttää joissakin tapauksissa RAM-lupaa.

Valvonta

Palokonsultti valvoo kohteen paloteknistä toteutusta, jolloin kohteen palotekniset ratkaisut tulevat oikein tehdyiksi ja myöhemmiltä ongelmilta ja rakennuksen käyttöönottovaiheessa ilmeneviltä hankaluuksilta vältytään. Palokonsultti voi auttaa vielä tässä vaiheessa urakoitsijaa haastavissa paloteknisissä kysymyksissä työmaalla.